Maryland Checklist - Genus: Aythya - all-time (Total: 6)   PhotosCommon NameGenusSpeciesRecords  CategoryFamilyOrderClassKingdom
1 CanvasbackAythyavalisineria 439BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
2 RedheadAythyaamericana 311BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
3 Ring-necked DuckAythyacollaris 670BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
4 Tufted DuckAythyafuligula 37BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
5 Greater ScaupAythyamarila 281BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
6 Lesser ScaupAythyaaffinis 386BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
View Hidden TaxaView Bibliography