Maryland Checklist - Genus: Aythya - all-time (Total: 6)   PhotosCommon NameGenusSpeciesRecords  CategoryFamilyOrderClassKingdom
1 CanvasbackAythyavalisineria 627BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
2 RedheadAythyaamericana 425BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
3 Ring-necked DuckAythyacollaris 1088BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
4 Tufted DuckAythyafuligula 54BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
5 Greater ScaupAythyamarila 340BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
6 Lesser ScaupAythyaaffinis 539BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
View Hidden Taxa