Maryland Checklist - Genus: Aythya - all-time (Total: 6)   PhotosCommon NameGenusSpeciesRecords  CategoryFamilyOrderClassKingdom
1 CanvasbackAythyavalisineria 538BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
2 RedheadAythyaamericana 385BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
3 Ring-necked DuckAythyacollaris 899BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
4 Tufted DuckAythyafuligula 50BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
5 Greater ScaupAythyamarila 318BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
6 Lesser ScaupAythyaaffinis 466BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
View Hidden TaxaView Bibliography