Maryland Checklist - Genus: Pratylenchus - all-time (Total: 14)   PhotosCommon NameGenusSpeciesRecords  CategoryFamilyOrderClassKingdom
1  No Common NamePratylenchushexincisus 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
2  No Common NamePratylenchuspenetrans 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
3  No Common NamePratylenchusprojectus 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
4  No Common NamePratylenchussubpenetrans 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
5  No Common NamePratylenchusvulnus 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
6  No Common NamePratylenchusbrachyurus 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
7  No Common NamePratylenchuscrenatus 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
8  No Common NamePratylenchusneglectus 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
9  No Common NamePratylenchuspinguicaudatus 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
10  No Common NamePratylenchusscribneri 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
11  No Common NamePratylenchusthornei 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
12  No Common NamePratylenchuszeae 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
13  No Common NamePratylenchusagilis 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia
14  No Common NamePratylenchuscoffeae 0NematodesPratylenchidaeTylenchidaSecernenteaAnimalia