Maryland Checklist - Genus: Lepra - all-time (Total: 4)   

PhotosCommon NameGenusSpeciesCategoryFamilyOrderClassKingdom
1  No Common NameLeprahypothamnolica LichensFamily not establishedOrder not establishedAscomycetesFungi
2  No Common NameLepramultipunctoides LichensFamily not establishedOrder not establishedAscomycetesFungi
3  Pustule Crust LichenLeprapustulata LichensFamily not establishedOrder not establishedAscomycetesFungi
4  Waghorne's Pore LichenLeprawaghornei LichensFamily not establishedOrder not establishedAscomycetesFungi

View Bibliography