Maryland Checklist - Genus: Chlorochlamys - all-time (Total: 2)   PhotosCommon NameGenusSpeciesRecords  CategoryFamilyOrderClassKingdom
1 Thin-lined Chlorochamys MothChlorochlamysphyllinaria 1MothsGeometridaeLepidopteraInsectaAnimalia
2 Blackberry Looper MothChlorochlamyschloroleucaria 210MothsGeometridaeLepidopteraInsectaAnimalia