Maryland Checklist - Family: Dasyatidae - all-time (Total: 5)   

PhotosCommon NameGenusSpeciesCategoryFamilyOrderClassKingdom
1  Southern StingrayDasyatisamericana Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
2  Roughtail StingrayDasyatiscentroura Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
3 Atlantic StingrayDasyatissabina Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
4 Bluntnose StingrayDasyatissay Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
5  Pelagic StingrayPteroplatytrygonviolacea Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
View Hidden TaxaView Bibliography